استفاده از الیاف پنبه در متد جدید آرایشگری

الیاف پنبه اساساً از 95٪ سلولز I (β-1،4-d-anhydroglycopyranose) تشکیل شده است. 5% ترکیبات غیر سلولزی باقیمانده عمدتاً در کوتیکول و دیواره سلولی اولیه قرار دارند و حاوی موم، مواد پکتیک، اسیدهای آلی، قندها و نمک‌های آلی مولد خاکستر هستند.
پس از پردازش شیمیایی، این مواد غیر سلولزی حذف می شوند و محتوای سلولز الیاف پنبه به بیش از 99٪ افزایش می یابد. دیواره سلولی اولیه که کمتر از 0.5 میلی متر ضخامت دارد، از حدود 50 درصد سلولز تشکیل شده است.
بنابراین، دو الیاف پنبه‌ای که به جز بلوغ‌های متفاوت یکسان هستند، دارای مقادیر متفاوتی دیواره سلولی اولیه در واحد جرم هستند.
در نتیجه، مقدار دیواره سلولی اولیه در واحد جرم با اندازه‌گیری کاهش وزن به عنوان تابعی از دما با TGA تخمین زده می‌شود. کاهش وزن الیاف پنبه بین 130 درجه سانتیگراد تا 380 درجه سانتیگراد رخ می دهد.
این به تجزیه سلولز بین 250 تا 350 درجه سانتیگراد نسبت داده می شود. در دمای زیر 200 درجه سانتیگراد، کاهش وزن به دلیل از دست دادن آب جذب شده است.
پنبه
در دمای بالای 200 درجه سانتیگراد، تجزیه حرارتی و پلیمریزاسیون رخ می دهد. بین 250 درجه سانتیگراد و 290 درجه سانتیگراد، تجزیه فرار اولیه CO2، CO و H2O را آزاد می کند که شامل بریدگی زنجیره تصادفی در نواحی درجه پایین سلولز و به دنبال آن شل شدن زنجیره های شکسته و کم آبی، دکربوکسیلاسیون یا دکربونیلاسیون واحدهای انیدروگلوکز است.
بین 290 درجه سانتیگراد و 310 درجه سانتیگراد، محصولات فرار شامل انیدروگلوکزها (1,6-anhydro-β-d-glucopyranose, 1,6-anhydro-β-d-glucofuranose, و 1,4:3,6-dianhydro- α-d-گلوکوپیرانوز).
بین 310 درجه سانتیگراد و 350 درجه سانتیگراد، محصولات فرار اضافی با آبگیری انیدروگلوکزها (5-هیدروکسی متیل-2-فورفورال، 2-فوریل هیدروکسی متیل کتون و لووگلوکوزنون) تشکیل می شوند.
ترموگرام TGA الیاف پنبه با سه ناحیه مشخص می شود منطقه I واقع بین 37 درجه سانتیگراد و 150 درجه سانتیگراد کاهش وزن اولیه را نشان می دهد و به دنبال آن منطقه فلات بین 225 درجه سانتیگراد و 425 درجه سانتیگراد (منطقه II) و منطقه III بین 425 درجه سانتیگراد و 600 درجه سانتیگراد قرار دارد.
اولین مشتق از این ترموگرام (DTG) سه پیک را در 488 درجه سانتیگراد، 359 درجه سانتیگراد و 521 درجه سانتیگراد نشان می دهد. تجزیه و تحلیل DSC روی پنبه ویژگی های اوج را با توجه به حضور آب و گرمای همجوشی حدود 163 J/g نشان می دهد.