خریدار زمین بایر رشت

خریدار زمین بایر رشت را چگونه میتوان پیدا کرد؟ منظور از زمین بایر در شهر رشت چیست؟ آیا زمین های بایر گنجایش و توان کشت و زر را هم دارند؟
زمین بایر یه زمینی گفته میشود که قبلا سابقه ی عمران و آبادانی داشته است و اروز به حالت موات در آمده است. این مفهوم این را میرساند که در شهر هایی مثل شهر رشت که زمین های بایر وجود داشته است سازه های عمرانی از صد ها سال قبل در این شهر وجود داشته است.