دختری که با خوردن شیرینی سنتی دچار سکته مغزی شد

نشان داده شده است که مصرف منظم شیرینی سنتی با عملکرد تحصیلی کودکان در کشورهای توسعه یافته ارتباط نامطلوبی دارد. با این حال، وضعیت در کشورهای در حال توسعه کمتر روشن است.

بنابراین، ما ارتباط بین مصرف شیرینی و عملکرد تحصیلی در بین کودکان مغولستان را از طریق یک مطالعه مقطعی با استفاده از داده‌های 787 کودک 8 تا 16 ساله از دو مدرسه دولتی در اولان‌باتور، پایتخت مغولستان بررسی کردیم.

فراوانی مصرف شیرینی توسط کودکان با استفاده از پرسشنامه ثبت شد و سپس با نمرات تحصیلی آنها مرتبط شد. ارتباط بین مصرف شیرینی و نمرات در ریاضیات و زبان مغولی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه تنظیم شده برای سایر متغیرهای کمکی ارزیابی شد

مشخص شد که از 787 دانش آموز، 58.6 درصد هر روز شیرینی می خوردند. پس از تعدیل متغیرهای کمکی، هیچ ارتباط معنی‌داری بین مصرف شیرینی و نمرات ریاضی مشاهده نشد (ضریب: 0.15؛ فاصله اطمینان 95% (CI): -0.02-0.32)، در حالی که مصرف بالاتر شیرینی به طور معنی‌داری با نمرات بالاتر در زبان مغولی (ضریب: 0.25؛ 95٪ CI: 0.09-0.41).

انجمن های ایجاد شده در این مطالعه با گزارش های سایر مطالعات ناسازگار است.مطالعات قبلی گزارش کرده اند که مصرف کمتر مواد غذایی پر انرژی و فاقد مواد مغذی (مانند شیرینی ها و آب نبات ها) با عملکرد تحصیلی بهتر مرتبط است.

مطالعات زیادی در مورد این موضوع در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده ، ایسلند ، انگلستان ، نروژ و کره انجام شده است.

به عنوان مثال، مطالعه ای که در بریتانیا انجام شد، یک همبستگی منفی بین مصرف غذاهای ناسالم قبل از ورود به مدرسه و موفقیت های تحصیلی را گزارش کرد. این با تأثیر منفی کیفیت تغذیه پایین بر پیامدهای شناختی توضیح داده شد. نتایج مشابهی در میان کودکان آمریکایی یافت شد و این با تأثیر رژیم غذایی پرچرب بر عملکرد شناختی توضیح داده شد.