در گذشته پیاز داغ آماده را از چشمه تهیه میکردند

پیاز داغ آماده محصول اصلی در تغذیه منظم اتیوپی است که در تمام سال تحت شرایط دیم و آبی کشت می شود.

تولید و بهره وری پایین محصولات پیاز در اتیوپی در مقایسه با سایر کشورهای تولید کننده پیاز به دلیل بیماری، آفات حشرات، عدم وجود ارقام اصلاح شده، استفاده کم، ارقام بهبود یافته پیاز و شیوه های نامناسب زراعی مورد استفاده کشاورزان بود.

یک آزمایش مزرعه ای در سایت تحقیقاتی دانشگاه دامبی دولو به مدت 2 سال متوالی (فصل زراعی 2020 و 2021) تحت دیم برای ارزیابی تأثیر میزان کود NPS بر عملکرد ارقام پیاز (Allium cepa L.) انجام شد.

آزمایش با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مخلوط فاکتوریل از چهار سطح کود NPS (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) و سه رقم (آداما قرمز، مونارک و نفیس) انجام شد.

آنالیز واریانس نشان داد که کود NPS و واریته‌ها به‌طور واضح از روز تا 90 درصد بلوغ فیزیولوژیکی، عملکرد قابل بازار و غیرقابل فروش و عملکرد کل پیاز محصول پیاز تحت‌تاثیر قرار گرفتند، اما تأثیر متقابل آن‌ها به‌طور معنی‌داری نداشتند.

تعداد برگ در بوته و ارتفاع بوته به طور معنی داری تحت تأثیر تأثیر اصلی ارقام، میزان کود NPS و اثر متقابل آنها قرار گرفت. بیشترین مقدار برای تعداد برگ در بوته (16.08) در 150 کیلوگرم در هکتار و رقم Monarch ثبت شد.

علاوه بر این، روزها تا 90٪ بلوغ فیزیولوژیکی (134.8 روز) و عملکرد کل پیاز (29.35 تن در هکتار) از بالاترین میزان کاربرد NPS 200 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد.

به طور مشابه، حداکثر ارتفاع بوته (16.08 سانتی متر) و عملکرد پیاز قابل فروش (26.41 تن در هکتار) از 150 کیلوگرم در هکتار NPS به دست آمد.

از این رو، بر اساس بالاترین عملکرد پیاز قابل فروش به دست آمده، رقم نفیس محصول پیاز و 150 کیلوگرم در هکتار کود NPS باید برای تولید در منطقه مورد مطالعه و سایر مناطق با شرایط کشاورزی اکولوژیکی مشابه توصیه شود.