روغن حیوانی صباح جایگزین عالی به جای روغن نباتی!

بنابراین، ما در مورد چربی ها و روغن ها بحث کرده ایم، حالا بیودیزل چیست؟ حداقل یک تعریف چیست؟ این یک سوخت دیزلی است که از زیست توده تولید می شود.

اگر می خواهید تا اطلاعاتی در مورد روغن حیوانی صباح به دست آورید کافی است تا به لینک موجود در این سایت مراجعهذ کنید.

با این حال، انواع مختلفی از بیودیزل وجود دارد، متداول ترین نوع بیودیزل سوختی است که از استرهای مونو آلکیل (معمولاً متیل یا اتیل استر) اسیدهای چرب با زنجیره بلند مشتق شده از روغن های گیاهی یا چربی های حیوانی تشکیل شده است – این مطابق با ASTM D6551 است.

ASTM سندی است که حاوی استانداردهایی برای انواع خاصی از مواد شیمیایی، به ویژه مواد صنعتی است، این یک تعریف لفظی است که واقعاً از نظر شیمیایی به ما نشان نمی دهد.

اسیدهای چرب نشان داده شده دارای خواص کمی متفاوت هستند، اسید پالمتیک در روغن پالم یافت می شود. شکل 9.4 رابطه هر اسید چرب را با اندازه و اشباع آن نشان می دهد.

اسیدهای پالمیتیک و استریک اسیدهای چرب اشباع هستند، در حالی که اسیدهای اولئیک و لینولئیک با مقادیر مختلف پیوند دوگانه غیراشباع هستند.

مقادیر متفاوتی از اتم های کربن را در مقایسه با تعداد پیوندهای دوگانه در ترکیب نشان می دهد.

شکل 9.3b ساختارهای شیمیایی مختلف اسیدهای چرب را نشان می دهد. ساختارهای شیمیایی به صورت ساختارهای شیمیایی خطی نشان داده می شوند که در آن هر نقطه روی پیوندها یک اتم کربن است و تعداد صحیح اتم های هیدروژن به وجود پیوند منفرد یا دوگانه بستگی دارد.

اسیدهای چرب می توانند اشباع (با پیوندهای هیدروژنی) یا غیر اشباع (با برخی پیوندهای دوگانه بین اتم های کربن) باشند. به دلیل متابولیسم دانه های روغنی، اسیدهای چرب به طور طبیعی حاوی تعداد زوجی از اتم های کربن هستند.

در شیمی آلی، اتم‌های کربن چهار جفت الکترون در دسترس دارند تا با اتم کربن، هیدروژن یا اکسیژن دیگر به اشتراک بگذارند. اسیدهای چرب آزاد به گلیسرول یا مولکول های دیگر متصل نیستند، آنها می توانند از تجزیه یا هیدرولیز یک تری گلیسیرید تشکیل شوند.