زمین کشاورزی یک هکتاری بابل

یک قطعه زمین کشاورزی یک هکتاری واقع در بابل بفروش می رسد، لازم به ذکر است یک هکتار به زمین های کشاورزی 1000 متری گویند و به هر 1000 متر یک هکتار می گویند، این زمین کشاورزی که محصول آن برنج است و برنج به واسطه آب کشت میشود، دست راسی آسان به آب جهت کشت دارد و شرایط خاک به گونه ایی است که محصول برنج آن عطری می باشد که در بازار قیمت بالاتری دارد و همچنین زمین کم کاری است، زمین های کم کار هزینه اولیه جهت کشت پایین تری دارد. این زمین با قیمت مناسبی بفروش می رسد که گزینه مناسبی جهت سرمایه گذاری می باشد، جهت خریداری این زمین کشاورزی در بابل با ما در تماس باشید.