عدس محلی کرمانشاه که باعث بسته شدن جاده هراز شد

مقدار مجاز رژیم غذایی توصیه شده (RDA) به عنوان سطح متوسط دریافت رژیم غذایی که برای برآوردن نیازهای غذایی تقریباً همه (97٪ تا 98٪) افراد سالم در سن، جنس، مرحله زندگی یا وضعیت فیزیولوژیکی تعیین شده کافی است، تعریف می شود.

بارداری یا شیردهی). طبق تعریف، RDA از نیازهای واقعی همه افراد به جز 2 تا 3 درصد جمعیت فراتر است.

بنابراین، بسیاری از افرادی که تحت RDA هستند ممکن است همچنان مقادیر کافی از ماده مغذی مورد نظر را دریافت کنند تا بالاتر از سطح مورد نیاز خود باشند.

بهتر است در هفته چند بار از عدس محلی کرمانشاه استفاده شود.

به گفته موسسه پزشکی (ایالات متحده)، تعیین RDA مستلزم تعیین میانگین نیاز تخمینی (EAR) است که به عنوان مقدار مصرف روزانه یک ماده مغذی تعریف می شود که برآورد می شود نیازهای غذایی نیمی از افراد سالم در یک جنسیت را برآورده کند.

مرحله گروهی و زندگی علاوه بر این، تنظیم EAR مستلزم انتخاب یک معیار خاص از کفایت، بر اساس بررسی خوب ادبیات است.

هنگام انتخاب معیار، کاهش خطر بیماری با سایر پارامترهای بهداشتی در نظر گرفته می شود.

RDA در EAR به اضافه دو برابر انحراف استاندارد (SD) در صورت موجود بودن به صورت زیر تنظیم می شود: RDA = EAR + 2 SD.

اگر داده‌های مربوط به تغییرپذیری در نیازمندی‌ها برای محاسبه SD کافی نباشد، ضریب تغییرات برای EAR 10٪ فرض می‌شود (RDA = 1.2 × EAR).

تنظیم RDA برای برخی از مواد مغذی امکان‌پذیر نیست، زیرا داده‌هایی در مورد نیاز EAR برای عملکرد مهم سلامتی که مهمترین آنها در نظر گرفته می‌شود، در دسترس نیست.

بنابراین، برای بیان اظهارات مفید در مورد سطوح دریافت مواد مغذی سالم، مصرف کافی (AI) به جای RDA تنظیم شده است.

بر اساس برآوردهای مشاهده شده یا تعیین شده تجربی از دریافت مواد مغذی توسط گروه(هایی) از افراد سالم است.

RDA و AI در Fe ، روی، مس، منگنز ، کلسیم [25، 26]، K [27]، Na [28]، P [29]، Mg [ 30] و Se [31] در جدول 2 ارائه شده است.