فروش اینترنتی زمین مرتفع نوشهر

فروش اینترنتی زمین مرتفع نوشهر را چگونه میتوان نجام داد؟ با اینترنتی شدن اکثر امور اداری چه مقدار از خرید و فروش های زمین های شمال از این طریق صورت میگیرد؟
در کشور ایران پدیده اینترنت یک فضای نو ظهوری است که در جامغه پدیدار شده است اما با اینکه تازه وارد جهمعهی ایرانی شده است جایگاه ویژه ای در میان مردم ایران باز کرده و به جرات میتوان گفت بالای ۷۰ درصد از این فضا استفاده میکنند و تعدادی از آنها زمین های مرتفع خود را در شهر نوشهر از این طریق خرید و فروش میکنند.