نشستن بر روی روکش چوب راش سبب می شود برای همیشه بیدار بمانید!

راش با زمان، حکمت و دانش، به ویژه خرد نوشتاری پیوند خورده است، زیرا راش در برش‌های نازک برای نوشتن و تشکیل اولین کتاب‌ها استفاده می‌شود.

روکش چوب راش با این واقعیت تأیید می شود که راش ها توسط آنگلوساکسون ها “Boc” نامیده می شدند که بعدها به کتاب تبدیل شد. حتی امروزه کلمه سوئدی “Bok” هم به معنای کتاب و هم به معنای راش و در آلمانی “Buch” به معنای کتاب و “Buche” به معنای راش است.

هر کلمه‌ای که مادی نوشته می‌شد، قدرت و جادوی خدایان را به خود می‌گرفت و به همین دلیل بود که درخت راش چنان با هیبت و هیبت نگاه می‌کرد.

نوشتن باعث شد دانش در دنیای فیزیکی آشکار شود و بنابراین اجازه داد که این حکمت به نسل های آینده منتقل شود.

راش می تواند به ما در آرزوها کمک کند، با خراشیدن آرزوی شما بر روی یک تکه راش و سپس دفن آن در حالی که آن را به زمین باز می گردانید، یک طلسم یا دعای ساده بگویید و سپس در زندگی شما ظاهر می شود.

در The Bach Flower Remedies از راش علیه سفتی ذهنی، عیب یابی، عدم تحمل، تکبر و عدم همدردی استفاده می شود. مدیتیشن با راش به ما کمک می‌کند تا آرام شویم و ایده‌های ثابت را رها کنیم، که مانع رشد ما می‌شود.

درخت به ما کمک می کند تا با اجدادمان، دانش آنها در زمان منتقل شده و خرد عمیق درون ارتباط برقرار کنیم، که می تواند به ما کمک کند راه هایی را برای آینده ببینیم.