نمایندگی فروش زمین مسطح بندر ترکمن

نمایندگی فروش زمین مسطح در شهر بندر ترکمن را چگونه میتوان اخذ نمود؟ نمایندگی فروش زمین های کشاورزی در بندر ترکمن در کدام منطقه وجود دارد؟
شهر بندر ترکمن از توابع استان گلستان است که زمین های بسیار مسطحی دارند و حتی در ایران صحرای بندر ترکمنت معروف است که بسیاری از کشاورزان در آن کشت میکنند. اما برای خرید و فروش این نوع زمین ها نیاز به نمایندگی های فروش است که برای اخذ این نمایندگی ها میبایست صنف مربوطه مراجعه نمود.